Privacyverklaring

Met deze privacyverklaring informeert Rijnbrink sollicitanten over de wijze waarop zij hun gegevens verzamelt en verwerkt. De privacyverklaring is van toepassing op alle werving- en selectieprocedures van Rijnbrink.

Rijnbrink volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de geldende wet- en regelgeving, waaronder de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze privacyverklaring wordt aangepast aan wijzigingen in  wet en regelgeving. Dit is altijd de actuele versie. 

 

Doeleinden van het verzamelen en verwerken

De gegevens en documenten die de sollicitant ons toestuurt , bijvoorbeeld met het (digitale)sollicitatieformulier of via de website, worden door Rijnbrink onder meer verwerkt om te bepalen of hij/zij in aanmerking komt voor een positie binnen de organisatie. Om tot een goede match tussen sollicitant(en) en vacature(s) te komen, bestaat het werving- en selectieproces bij Rijnbrink onder andere uit:

  • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarvoor geldende kwalificaties,
  • contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en,
  • wanneer van toepassing, contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt:

  • afwijzen van sollicitanten die voor de functie waarop zij solliciteren niet in aanmerkingen komen.
  • voor het informeren van een sollicitant over andere vacatures waarvoor hij/zij in aanmerking kan komen
  • om te beoordelen of een sollicitant mogelijk in aanmerking komt voor een andere functie binnen Rijnbrink dan waarop hij/zij gesolliciteerd heeft. 

Als een sollicitant wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst. Daaronder valt onder andere het opstellen van de arbeidsovereenkomst, de administratieve afhandeling van het nieuwe dienstverband en de introductie van de sollicitant binnen Rijnbrink. 

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld doordat hij/zij het digitale sollicitatieformulier invult . Verder kunnen er persoonsgegevens worden verzameld in persoonlijk en/of telefonisch contact, door referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel andere vormen van schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd. Bij interne sollicitaties kan gebruik worden gemaakt van de binnen Rijnbrink beschikbare persoonsgegevens.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Rijnbrink verwerkt persoonsgegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, waaronder NAW-gegevens, andere contactgegevens, het geslacht, de geboortedatum en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen relevant zijn: de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Voor bepaalde functies kan een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden gevraagd.

Indien dit voor de functie gewenst is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een psychologische test of aan een assessment. In dat geval wordt aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de test of het assessment.


Het bewaren van gegevens

Rijnbrink bewaart de gegevens van sollicitanten zolang de werving- en selectieprocedure duurt. Tijdens de procedure kan Rijnbrink de sollicitant benaderen voor toekomstige vacatures en/of de flexibele schil. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft, worden zijn/haar gegevens gedurende één jaar bewaard. Als de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, worden de gegevens van de sollicitant uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd. Een sollicitant kan zijn/haar gegeven toestemming op ieder moment intrekken. Hiervoor moet hij/zij een bericht sturen naar het hieronder genoemde e-mailadres.

De werving van Flexibele professionals is niet aan tijd gebonden, hierbij verloopt de selectieprocedure anders. Daarom bewaren we deze gegevens standaard voor de duur van 1 jaar.
 

Geheimhouding

Rijnbrink heeft de persoonsgegevens goed beveiligd. Deze zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. De medewerkers zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
 

De rechten van de sollicitant

Een sollicitant heeft recht op inzage in de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Deze verzoeken worden ingediend via het hieronder genoemde e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan de sollicitant vragen om zijn/haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk onjuist zijn.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
 

Contact en vragen

Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Rijnbrink omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten richt u aan: work@rijnbrink.nl. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over deze privacyverklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door Rijnbrink in het kader van werving en selectie.